curium workplace

Kennisgeving voor gebruikers

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DIE OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE CURIUMPHARMA.COM VAN TOEPASSING ZIJN, ZORGVULDIG DOOR. ALS U NIET AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN WILT ZIJN, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN. HET GEBRUIK VAN DEZE SITE WORDT ALS AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BESCHOUWD.

DE GEBRUIKER VAN DEZE WEBSITE (DE “GEBRUIKER”) DIE DE PRODUCT-PAGINA’s VAN DE WEBSITE RAADPLEEGT, VERKLAART FORMEEL DAT HIJ/ZIJ EEN BEROEPSDESKUNDIGE IS MET KENNIS EN ERVARING OP HET GEBIED VAN DE SECTOR “NUCLEAR MEDICINE”.

DE GEBRUIKER STEMT ERMEE DE GELDENDE WETTELIJKE MAATREGELEN EN VOORSCHRIFTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SECTOR “NUCLEAR MEDICINE” TE RESPECTEREN EN STEMT ERMEE IN DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN OM IETS TE MAKEN, TE SCHRIJVEN, UIT TE VOEREN, DOOR TE STUREN OF TE COMMUNICEREN WAT IN STRIJD IS MET DE WETTEN EN REGELGEVING DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE SECTOR, OF MET OM HET EVEN WELKE ANDERE TOEPASSELIJKE REGELGEVING WAARAAN CURIUM GEHOUDEN IS.

De website curiumpharma.com (hierna te noemen de “Website”) is eigendom van en wordt onderhouden door Curium en haar gelieerde ondernemingen, die gezamenlijk zaken doen als, en waarnaar hierna wordt verwezen als “Curium”.

Het gebruik van de Website curiumpharma.com

Door de Website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de volgende Gebruiksvoorwaarden, eventuele wijzigingen die op het moment dat u de Website gebruikt van kracht zijn en met alle toepasselijke wetgeving. Curium behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, op welk moment dan ook en zonder kennisgeving buiten de in de Gebruiksvoorwaarden aangebrachte wijzigingen die op de Website worden geplaatst. Indien u uw gebruik van deze site na zulke wijzigingen voortzet, wordt dat definitief beschouwd als aanvaarding van alle eventuele wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Curium noch derden die betrokken zijn bij het schrijven, de productie of het publiceren van deze Website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van de toegang tot, de onmogelijkheid van toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van deze Website. Het gebruik van de Website curiumpharma.com veronderstelt dat de Gebruiker ervan over de nodige hardware en software beschikt om het internet te kunnen gebruiken.

Curium heeft het recht om de toegang tot de Website (of een deel daarvan) om welke reden dan ook op te schorten zonder de plicht om de Gebruiker daarvoor schadeloos te stellen. Curium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de toegankelijkheid van de Website.

Productinformatie

Deze Website biedt geen medisch advies of advies over het juiste gebruik van door Curium geleverde producten. De informatie op deze Website (met inbegrip van gegevens) is bedoeld voor informatieve en niet voor commerciële doeleinden.

De informatie die Curium over producten verstrekt, suggereert generlei intentie van Curium om de Website ter promotie van die producten te gebruiken. De manier waarop producten op deze Website worden gepresenteerd is niet bedoeld om ze ter verkoop aan te bieden, maar moet meer worden gezien als een overzicht van het productassortiment van de Curium Groep.

Deze Website is bedoeld overal ter wereld beschikbaar te zijn. De informatie op deze Website bevat mogelijk directe of indirecte verwijzingen naar Curium-producten die misschien niet in alle landen beschikbaar zijn. Er kan dus geen sprake zijn van enige garantie dat alle informatie die door Curium op deze Website geplaatst wordt correct en overal ter wereld van toepassing is. In het bijzonder kan niet worden gegarandeerd dat producten overal ter wereld met hetzelfde uiterlijk, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de Gebruiker handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving die van toepassing is op het grondgebied waar de Gebruiker verbinding maakt met de Website of inhoud ervan downloadt. De informatie die op deze Website beschikbaar is (met inbegrip van gegevens) moet niet worden opgevat als aanmoediging voor, uitnodiging tot, of indicatie voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan in het land waarin de site bezocht wordt.

De informatie op de Website mag in geen geval zo worden gebruikt dat zij de plaats inneemt van professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd de meest actuele versie van de volledige informatie betreffende het medisch voorschrijven van het product alsmede belangrijke veiligheidsinformatie zoals goedgekeurd door de relevante regelgevende instantie van het land waarin het product wordt gebruikt. Specifieke vragen over gezondheidszorg moeten aan uw arts of andere zorgverlener worden gericht.

Reacties aan Curium

Curium verwelkomt feedback en suggesties over haar producten of diensten of de Website. Houd er rekening mee dat alle berichten of materiaal verzonden naar Curium via de Website, via e-mail of door fysieke aflevering bij een Curium-kantoor of -faciliteit, met inbegrip van om het even welk(e) suggestie, idee, ontdekking, concept, proces, techniek, data, vraag en dergelijke, door de afzender aan Curium wordt doorgegeven op een niet-vertrouwelijke, niet-eigendomsrechtelijke, openbaar beschikbare, royaltyvrije grondslag. Curium is niet verplicht te reageren op elke ontvangen communicatie. Door geen van dergelijke communicatie-uitingen of verzonden materiaal ontstaat daarmee een agentschap, joint venture, partnerschap, dienstverband of andere formele zakelijke relatie of associatie tussen u en Curium, noch kan Curium daarmee verplicht worden om een daaropvolgende overeenkomst of zakelijke afspraak met u aan te gaan. Curium belooft geenszins, expliciet of impliciet, om dergelijke communicatie of dergelijk materiaal niet te gebruiken, zonder beperking, voor welk doel dan ook, met inbegrip van intern zakelijk gebruik, productontwikkeling, onderzoek, productie, marketing, distributie, verkoop, reproductie, publicatie, uitzending en posting zonder enige toekenning of compensatie aan de afzender.

Intellectuele eigendom

Door de Website te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat Curium geen eigendom of intellectueel eigendomsbelang of -recht in en op de Website overdraagt aan u of aan iemand anders.

Curium, het handelsmerk in de vorm van een golf en het Curium-logo zijn handelsmerken van een Curium-bedrijf. Bovendien zijn alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s, slagzinnen, servicemerken, aanbiedingsvormen, ontwerpen en producten (gezamenlijk de “Handelsmerken”) die op deze Website worden weergegeven, gemarkeerd of niet gemarkeerd, Amerikaanse en internationaal geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken van een Curium-bedrijf of hun respectievelijke eigenaar.

De materialen op deze site worden beschermd door wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen op het gebied van handelsmerken en auteursrechten en zijn eigendom van, of in licentie gegeven aan, een Curium-bedrijf. Niets op de Website mag worden geacht, bij implicatie of uitsluiting noch anderszins, enige licentie of enig recht te verlenen om enig Handelsmerk op de Website te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Curium of een derde die een Handelsmerk dat op de Website wordt weergegeven in eigendom heeft. Elk gebruik van een of meer handelsmerken of andere inhoud die op de Website wordt weergegeven, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curium of een derde die eigenaar is van de inhoud die op de Website wordt aangeboden. Curium zal zijn intellectuele eigendomsrechten strikt en strijdbaar handhaven met gebruikmaking van alle rechtsmiddelen, inclusief strafrechtelijke vervolging.

Gebruikers van de Website moeten ervan uitgaan dat alle inhoud op de Website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag inhoud alleen voor persoonlijk gebruik downloaden voor niet-commerciële doeleinden, maar wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud van de Website, met inbegrip van alle afbeeldingen, tekst, uitvoerbare code en lay-out, mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Curium niet worden gedistribueerd, gereproduceerd, publiekelijk weergegeven, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, opnieuw geplaatst of anderszins gebruikt, behalve zoals hierin bepaald. Curium waarborgt noch verklaart dat uw gebruik van materialen die op de Website worden weergegeven geen inbreuk zal maken op rechten van derden die geen eigendom zijn van, of gelieerd zijn aan, Curium.

Curium onderhoudt deze Website voor uw persoonlijke informatie, ter educatie en communicatie. Kijk gerust op de Website rond. U mag materiaal dat op de Website wordt weergegeven alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, mits u ook alle auteursrecht- en andere eigendomskennisgevingen op de materialen laat staan. U mag de inhoud van de Website om geen enkele reden voor publieke of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, dupliceren, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curium.

Privacybeleid

U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat voor de werking van sommige programma’s, diensten, hulpmiddelen, materialen of informatie op de Website de indiening, het gebruik en de verspreiding van diverse persoonsgegevens vereist zijn. Als u deze programma’s, diensten, hulpmiddelen, materialen of informatie wilt openen en gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik van de Website aanvaarding inhoudt van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Curium. Raadpleeg het Privacybeleid van Curium voor een samenvatting van de praktijken van Curium op het terrein van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Hoewel Curium redelijke inspanningen levert om actuele en juiste informatie op zijn Website weer te geven, geeft Curium geen garanties of verklaringen over de inhoud op de Website, met inbegrip van hyperlinks of andere items die direct of indirect via de Website worden gebruikt. Curium noch enige andere partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van de Website of de inhoud daarvan zijn aansprakelijk voor directe, incidentele, vervolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Website. De informatie op deze site wordt aangeboden “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VERKLARING, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Curium aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen, of virussen waarmee deze geïnfecteerd kunnen raken, als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Website of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Website. Curium is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of omissies op de Website, en beslissingen op basis van de informatie die op de Website wordt weergegeven zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Curium is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker van de Website onder overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, restitutie of anderszins voor om het even welke directe, indirecte, gevolg-, speciale of andere verliezen of schade van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan door toegang tot of downloaden van, of het gebruik van of het vertrouwen op, direct dan wel indirect, de informatie op de Website.

Hyperlinks

De Website kan links bevatten naar websites van derden die aanvullende informatie kunnen bieden die relevant is voor Gebruikers van de Website. Curium beoordeelt, screent of onderschrijft geen inhoud die zich op websites van derden bevindt, noch keurt dergelijke inhoud goed, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke op websites van derden gevonden inhoud. Gebruikers die dergelijke websites bezoeken, doen dat op eigen risico. Correspondentie en door Gebruikers verstrekte informatie via websites van derden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Gebruiker en de betreffende derde. Curium is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die wordt opgelopen als gevolg van dergelijke uitwisselingen of als gevolg van de aanwezigheid van links van derden op de Website.

Laatste update: 15 juni 2018