curium workplace

Kennisgeving voor gebruikers

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-02-2023.

De website curiumpharma.com (hierna de ‘Site’) is eigendom van en wordt onderhouden door Curium en zijn verbonden ondernemingen (hierna allemaal Curium genoemd).

Curium [specificeer welke entiteit] en elk van zijn gelieerde ondernemingen (“Curium”, “wij”, “ons” of “onze”) zet zich in om uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken als bezoeker van de Site.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wanneer u contact met ons opneemt via de e-mailadressen op de Site.

Curium kan uw e-mailadres verzamelen als u met Curium communiceert via e-mail met behulp van een van de e-mailadressen op de contactpagina van de Site, evenals andere gegevens die u vrijwillig verstrekt en die persoonsgegevens van u vormen. Wanneer u via de Site probeert contact op te nemen met Curium en om een reactie vraagt, vraagt Curium naar uw naam en contactgegevens.

Curium zal dergelijke informatie gebruiken om te antwoorden op uw vragen en met u te communiceren.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens over u dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen bij het uitvoeren van onze activiteiten en het effectief leveren van onze diensten.

Om toegang te krijgen tot specifieke inhoud op de Site

Met sommige functies van de Site kunt u informatie verzenden om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, functies, interactieve tools, diensten of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Tot dergelijke functies die informatie vragen, behoren onder meer, maar niet uitsluitend, registratie van gebruikersaccounts, carrièremogelijkheden, klantenservice, mailinglijsten, productvragen, promotiemateriaal, feedback, enquêtes en dergelijke, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Wanneer u toegang krijgt tot de functies van de Site, kan de Site uw naam, contactgegevens, nationaliteit, professionele referenties en andere aanvullende persoonsgegevens vragen zodat Curium correct kan reageren op uw verzoek. U kunt er altijd voor kiezen om de vereiste gegevens niet te verstrekken, wat ertoe kan leiden dat u niet in staat bent om deel te nemen aan de specifieke activiteit waarvoor de informatie nodig is.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van gegevens over u dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen bij het uitvoeren van onze activiteiten en het effectief leveren van onze diensten.

Sociale media

Curium houdt socialemediaprofielen bij via platforms als LinkedIn of Twitter. U kunt met ons communiceren via deze platforms, bijvoorbeeld door commentaar te geven op alle informatie die we posten. Als u ervoor kiest om op deze manier contact met ons op te nemen, kunnen we uw naam, informatie die via uw socialemedia-account beschikbaar is (bijvoorbeeld uw werkplek en huidige functie) en alle andere informatie die u wilt verstrekken, verzamelen.

We kunnen deze informatie gebruiken om:

  • uw opmerkingen of vragen te evalueren en erop reageren, en
  • met u in contact te blijven, ook om u op de hoogte te brengen van alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Curium die u wellicht interesseren.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van informatie over u dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onze activiteiten en het onderhouden van contact met bestaande en potentiële klanten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief van Curium

Curium zal het e-mailadres verzamelen en verwerken dat u hebt opgegeven bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief via het gedeelte “Blijf verbonden met Curium” op de website. U ontvangt dan een e-mail om uw inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen door te klikken op een link.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming is onze wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van informatie over u dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onze activiteiten en het onderhouden van contact met bestaande en potentiële klanten. Elke marketingcommunicatie zal dan worden verzonden op basis van de toestemming die u hebt gegeven via de bovenvermelde bevestigingsmail.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de Site. Raadpleeg ons cookiebeleid op onze Site.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Curium kan uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden, waaronder:

  • dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Curium (ondernemingen die zeggenschap hebben over, onder zeggenschap staan van of onder gezamenlijke zeggenschap staan van een onderneming van Curium);
  • externe dienstverleners van Curium, om onze Site te beheren, enquêtes uit te voeren, technische ondersteuning te bieden en communicatie te verzenden;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, ook in antwoord op rechtmatige verzoeken (bv. dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, in verband met een wettelijke of reglementaire procedure, of om te voldoen aan relevante wetten van overheidsinstanties, bv. om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten);
  • Om de rechten en eigendommen van Curium te beschermen en te verdedigen; zich te verdedigen tegen een rechtsvordering; voor onderzoek naar, het voorkomen van of ondernemen van actie tegen mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen, voor auditdoeleinden of een schending van ons beleid; en, met uw toestemming, om uw informatie te delen met niet-gelieerde derden die niet elders in deze verklaring worden beschreven.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan dienstverleners buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of in ons cookiebeleid. Als wij uw persoonsgegevens overdragen, zullen wij passende wettelijke veiligheidsmaatregelen treffen. We kunnen bijvoorbeeld modelcontracten gebruiken die door toezichthouders zijn goedgekeurd.

We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, zoals uitgelegd in deze privacyverklaring, en om te voldoen aan wettelijke vereisten die voor ons gelden. Als dergelijke vereisten er niet zijn, bewaren we uw persoonsgegevens in een vorm die u identificeert zolang dat gepast lijkt op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens en het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens.

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

U hebt rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Deze omvatten het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, om te verzoeken dat deze wordt gewist, dat de verwerking ervan wordt beperkt of dat onjuiste persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, of in sommige omstandigheden om een kopie van de persoonlijke informatie in machineleesbaar formaat te verkrijgen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de gegevensverantwoordelijken via het volgende e-mailadres:compliance.office@curiumpharma.com.

We kunnen vragen om een bewijs van identiteit en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat we uw persoonlijke informatie kunnen lokaliseren en ervoor zorgen dat we alleen persoonsgegevens vrijgeven aan degenen die het recht hebben deze te ontvangen. Wanneer wij u (of iemand anders namens u) persoonsgegevens verstrekken, zullen wij deze kosteloos verstrekken, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Curium vraagt, verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van kinderen zoals gedefinieerd in artikel 8 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (jonger dan 16 jaar, maar niet jonger dan 13 jaar) en gelijkwaardige privacyregels in de Verenigde Staten en in andere landen.

BEVEILIGING

De Site maakt gebruik van geavanceerde technologie om alle informatie die u verstrekt zo veilig mogelijk te houden. Ongeacht de technologische voorzorgsmaatregelen die worden genomen, bestaat er altijd enig risico dat een onbevoegde derde partij een verzending kan onderscheppen die op de Site wordt ingediend, of dat iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te slechten. U moet altijd voorzichtig zijn bij het verzenden van persoonsgegevens, ook van iedere gezondheidsgerelateerde informatie, via de Site. Curium kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Daarom moet u altijd de risico’s voor uw persoonsgegevens bepalen wanneer u ze op de Site indient.

WEBSITES VAN DERDEN

De Site kan koppelingen naar websites van derden bevatten die aanvullende informatie kunnen verstrekken die relevant is voor gebruikers van de Site. Gebruikers van de Site moeten voorzichtig zijn bij het indienen van persoonsgegevens op dergelijke websites van derden. Dergelijke websites van derden kunnen een privacybeleid hebben dat verschilt van dat van deze privacyverklaring. Curium heeft geen controle over persoonsgegevens die zijn ingediend op websites van derden of websites waarvan mogelijk een koppeling op de Site staat, en we beveiligen deze niet. Het is raadzaam om het privacybeleid van gekoppelde websites van derden te bekijken alvorens persoonsgegevens in te dienen.

HERZIENINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Curium zal persoonsgegevens die op de Site zijn ingediend, verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, die van kracht is op het moment dat de informatie werd ingediend. Curium behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig te wijzigen. Alle wijzigingen in de privacyverklaring zullen op de Site worden gepubliceerd met vermelding van de datum van inwerkingtreding. Daarom verzoekt Curium u de Site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN FEEDBACK

Hebt u vragen, opmerkingen en/of feedback met betrekking tot privacy? Neem contact met ons op via de link ‘Contact met ons opnemen’ op de homepage van de Site of met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke personen via het volgende e-mailadres: compliance.office@curiumpharma.com