curium workplace

Kennisgeving voor gebruikers

Privacyverklaring

De website curiumpharma.com (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt onderhouden door Curium en zijn aangesloten ondernemingen (waarnaar hierna wordt verwezen als Curium), die deze Privacyverklaring toepassen.

Curium hecht veel waarde aan individuele privacy en wil bezoekers van de Website de gelegenheid geven om te weten welke informatie Curium over hen verzamelen en hoe ze het gebruik van hun persoonsgegevens kunnen beperken tot de doeleinden waarvoor ze deze informatie initieel hebben verstrekt. Curium behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven indien wettelijk vereist, of om te voldoen aan eisen uit een geldig juridisch proces (zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel) om de rechten of eigendommen van Curium te beschermen, inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval van een overdracht van zeggenschap over Curium of nagenoeg al zijn activa, of in noodsituaties wanneer de veiligheid in het gedrang komt.

AUTOMATISCHE VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Website verzamelt automatisch gegevens van uw computer en navigatiepatronen wanneer u de Website bezoekt, inclusief uw Internet Protocol (IP)-adres, het besturingssysteem van de computer, het type browser dat u gebruikt en de specifieke webpagina’s die u bezocht ten tijde dat u verbonden was. De Website kan ook gegevens bijhouden zoals het totale aantal bezoeken aan de Website en het aantal bezoekers aan elke pagina van de Website. De verzamelde informatie stelt de Website in staat om een betere gebruikerservaring te bieden door bijvoorbeeld een standaardtaal voor de Website te selecteren op basis van het land dat wordt vastgesteld door het IP-adres, of een betere opmaak te bieden op basis van de browser die wordt gebruikt, en dergelijke.

PERSOONSGEGEVENS

Curium voldoet aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (UE) 2016/679 van 27 april 2016, waar en wanneer van toepassing, om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Curium is de beheerder van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen een rechtspersoon die het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Het feit dat Curium een beheerder van persoonsgegevens is, betekent dat Curium de principes van de verwerking van persoonsgegevens respecteert en uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met toepasselijke wetgeving behandelt, beslist over het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens.

U kunt een groot deel van de Website bezoeken zonder Curium te vertellen wie u bent of Curium andere persoonsgegevens te verstrekken. De Website kan uw e-mailadres echter verzamelen als u per e-mail met Curium communiceert, evenals andere informatie die u vrijwillig verstrekt. Wanneer u probeert via de Website contact op te nemen met Curium en om een reactie verzoekt, vraagt Curium u om uw naam en contactgegevens. Als u niet wilt dat Curium deze informatie gebruiken om verder contact met u op te nemen, behalve om aan uw verzoek te voldoen, laat dit dan weten aan Curium in uw communicatie.

Sommige functies van de Website stellen u in staat informatie te versturen om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, functies, interactieve hulpmiddelen, services of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Dergelijke functies die informatie vragen, kunnen de volgende zaken omvatten, maar zijn hier niet tot beperkt: registratie van gebruikersaccounts, loopbaanmogelijkheden, klantenservice, mailinglijsten, onlinebestelling van producten, productvragen, promotiemateriaal, feedback, onderzoeken en dergelijke, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Bij het gebruik van Website-functies kan de Website u vragen om uw naam, contactgegevens, nationaliteit, zakelijke inloggegevens en andere aanvullende persoonsgegevens, zodat Curium op uw verzoek kan reageren. U kunt er altijd voor kiezen om de vereiste gegevens niet te verstrekken, wat het gevolg kan hebben dat u niet kunt deelnemen aan de specifieke activiteit waarvoor de informatie vereist is.

De Website kan de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om te reageren op een e-mail of andere vraag of verzoek, om de diensten van de Website en Curium te verbeteren, om uw ervaring op de Website aan te passen of om updates of berichten over onze organisatie en Curium-producten te versturen die interessant voor u kunnen zijn. Door u verstrekte persoonsgegevens kunnen ook worden gecombineerd met andere algemeen of openbaar beschikbare informatie om Curium te helpen de voorkeuren of interesses van bezoekers vast te stellen.

Curium kan deze door u verstrekte persoonsgegevens in samengevoegde vorm gebruiken voor systeemonderhoud en om een beter inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers onze Website en services gebruiken, zodat Curium ze kan verbeteren. Curium kan ook statistische of demografische informatie in samengevoegde vorm met derden delen voor marketing- of onderzoeksdoeleinden. Deze verzamelde gegevens bevatten geen informatie die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Curium verwerkt alleen persoonsgegevens voor de periode die nodig is in het kader van het doel van het proces. Curium beoordeelt continu of de noodzaak om bepaalde persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken nog steeds geldt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN

Curium kan uw informatie in de volgende situaties openbaar maken:

  • Aan de dochterondernemingen van Curium en aangesloten ondernemingen (bedrijven die zeggenschap hebben over, onder zeggenschap vallen van of onder gezamenlijke zeggenschap staan van een Curium-bedrijf);
  • Aan Curiums externe dienstverleners, om onze Website te beheren, onderzoeken uit te voeren, technische ondersteuning te bieden en berichten te verzenden;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief in antwoord op wettelijke verzoeken (bijv. dagvaardingen, bevelen of rechterlijke bevelen, in verband met een wettelijke of regelgevende procedure, of om te voldoen aan relevante wetgeving van overheidsinstanties, zoals het voldoen aan de nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten);
  • Om Curiums rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen; in verdediging tegen een rechtsvordering; voor het onderzoeken, voorkomen of actie ondernemen ten aanzien van mogelijke illegale activiteiten, vermeende fraude, veiligheid van personen of eigendommen, voor auditdoeleinden of ten aanzien van een schending van ons beleid; en
  • Met uw toestemming om uw informatie te delen met niet-aangesloten derden die niet elders in deze verklaring worden beschreven.

BESCHIKBARE RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

  • U hebt het recht om volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U hebt het recht om te weten of Curium uw persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens Curium verwerkt, en om informatie van Curium te verkrijgen over het doel en de aard van de verwerking van persoonsgegevens en de ontvangers van persoonsgegevens.
  • U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen.
  • U hebt het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen in gevallen waarin (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke reden voor verwerking bestaat, (iii) u brengt eerdere bezwaren tegen verwerking en Curium geen gebruikelijke legitieme redenen heeft om uw gegevens verder te verwerken, (iv) uw persoonsgegevens in strijd met de wet zijn verwerkt, (v) uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • U hebt recht op de overdraagbaarheid van de gegevens. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van geautomatiseerde verwerking inclusief profilering.

U kunt uw rechten uitoefenen door de link “Contact” op de startpagina van de Website te gebruiken en uw verzoek in te dienen. U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke personen via het volgende e-mailadres: compliance.office@curiumpharma.com.

PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Curium zal niet vragen om persoonsgegevens, of deze opzettelijk verzamelen of verwerken, als het gaat om kinderen zoals bedoeld in artikel 8 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (jonger dan 16 maar niet jonger dan 13 jaar) of gelijkwaardige regelgeving in de Verenigde Staten en andere landen.

NIET-PERSOONSGEGEVENS

Curium zal informatie die op de Website wordt verstrekt en die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, niet behandelen als persoonsgegevens. U dient zich ervan bewust te zijn dat Curium volgens de gebruiksvoorwaarden van Curium dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk, niet-gepatenteerd en publiekelijk beschikbaar beschouwt en vrij is om naar eigen goeddunken op enigerlei wijze en voor elk doel informatie bekend te maken. Door dergelijke informatie aan Curium te verstrekken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat er geen relatie, agentschap, joint venture, partnerschap, dienstverband of andere formele zakelijke relatie of verband is ontstaan tussen u en Curium, of dat Curium verplicht is om een daaropvolgende overeenkomst of zakelijke afspraak met u aan te gaan met betrekking tot die informatie.

BEVEILIGING

De Website gebruikt de modernste technologie om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te beschermen. Ongeacht de genomen technologische voorzorgsmaatregelen, is er altijd enig risico dat een niet-geautoriseerde derde partij informatie kan onderscheppen die naar de Website wordt verstuurd, of dat iemand een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen. U dient altijd voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via de Website, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie. Curium kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Daarom dient u altijd vast te stellen wat de risico’s zijn voor uw persoonsgegevens wanneer u die naar de Website verzendt.

DOORZENDEN NAAR ANDERE LANDEN

Curium is een wereldwijd bedrijf met kantoren over de hele wereld die producten ontwikkelen, produceren, distribueren en verkopen aan Curiums klanten. Daarom kan informatie die naar de Website wordt verstuurd, toegankelijk zijn voor onze aangesloten ondernemingen, verkopers en leveranciers in andere landen dan die waar de informatie is aangeleverd. Vanwege het wereldwijde karakter van Curium, zal uw communicatie met ons waarschijnlijk leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen. De wettelijke bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen hetzelfde. Door persoonsgegevens naar de Website te versturen, stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw informatie in elk land waarnaar Curium uw informatie kan overdragen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Onthoud dat Curium, waar en wanneer van toepassing, voldoet aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Curium verbindt zich daarom aan de regels over de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen waar de Verordening niet van toepassing is.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar websites van derden die aanvullende informatie kunnen bieden die relevant is voor gebruikers van de Website. Gebruikers van de Website moeten voorzichtig zijn bij het aanleveren van persoonsgegevens op dergelijke websites van derden. Dergelijke websites van derden kunnen zich houden aan privacybeleid dat afwijkt van deze Privacyverklaring. Curium heeft geen controle over en beschermt geen persoonsgegevens die worden verstrekt op websites van derden of die een link op de Website kunnen hebben. Aanbevolen wordt dat u het privacybeleid van gelinkte websites van derden doorneemt voordat u persoonsgegevens verstuurt.

HERZIENINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Curium zal op de Website geplaatste persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring die van kracht was op het moment dat de informatie werd aangeleverd. Curium behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring zo nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke wijziging van de Privacyverklaring zal op de Website worden geplaatst met vermelding van de ingangsdatum. Curium nodigt u daarom uit om regelmatig de Website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, wordt u geïnformeerd over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens die u indient op de Website en geeft u uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN FEEDBACK

Dien uw vragen, opmerkingen en/of feedback over privacy alstublieft in via de link “Contact” op de startpagina van de Website, of door contact op te nemen met de voor gegevensbescherming verantwoordelijke personen, die bereikbaar zijn op dit e-mailadres: compliance.office@curiumpharma.com.

Laatste update: mei 2022