curium workplace

KENNISGEVING VOOR GEBRUIKERS

Privacy sollicitanten

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens van kandidaten die solliciteren via de vacaturepagina van Curiums website, of via een ander platform of proces (zoals LinkedIn of andere vacatureportals)

Curium informeert u over dit beleid over de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten, dat deel uitmaakt van de Privacyverklaring van Curium, en dat uitlegt wat Curium doet om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie te waarborgen. Curium wil u informeren over welke persoonsgegevens Curium verzamelt, de redenen waarom Curium ze verzamelt, hoe Curium ze verwerkt, uit welke bronnen Curium ze verzamelt, de doeleinden waarvoor Curium ze gebruikt, aan wie Curium ze kan doorgeven, hoe Curium ze beveiligt en waar u informatie kunt krijgen over de Curium-processen omtrent persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Curium uw persoonsgegevens?

Wanneer u naar een functie bij Curium solliciteert, kunt u een profiel aanmaken op de website en/of uw cv delen met Curium of op andere manieren solliciteren naar een baan (elektronisch, schriftelijk, via ons wervingsformulier, via andere vacatureportals, enzovoorts). In die gevallen geeft u Curium uw persoonsgegevens, die Curium verwerkt in het kader van de werving en het hele proces van selectie van nieuwe medewerkers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Curium?

Curium kan de volgende persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens verwerken. Dit betekent niet per se dat Curium alle onderstaande persoonsgegevens voor elke individuele sollicitant verwerkt. Deze lijst is mogelijk niet volledig:

 • Voornaam, achternaam
 • Academische titel
 • Permanent woonadres, tijdelijk woonadres
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer
 • Moedertaal
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen
 • Informatie uit de bijlagen bij uw sollicitatie
 • Werkervaring / informatie over eerdere banen
 • Bewijsmateriaal bij het UWV
 • Foto’s (als u die aan Curium bij uw cv)

Om welke redenen verwerkt Curium uw persoonsgegevens?

Curium verwerkt uw persoonsgegevens alleen om wettelijke en gerechtvaardigde, geldige redenen. Tenzij anders vermeld, verwerkt Curium de persoonsgegevens van de sollicitanten op basis van hun toestemming en om de nodige stappen te kunnen ondernemen voor het eventueel sluiten van een contract. Curium bewaart uw persoonsgegevens om zijn legitieme belangen te beschermen in het geval van bijvoorbeeld een juridisch geschil dat door een sollicitant wordt geïnitieerd, of in het geval dat Curium tijdens sollicitaties vertrouwelijke informatie aan sollicitanten bekendmaakt en de naleving van geheimhoudingsverplichtingen wil waarborgen. Curium kan ook de persoonsgegevens van de sollicitanten op rechtmatige wijze overdragen aan onze externe leveranciers die Curium helpen bij het werven van nieuwe kandidaten.

Voor welke doeleinden verwerkt Curium uw persoonsgegevens?

Curium verwerkt uw persoonsgegevens voor het wervingsproces, waaronder onder meer een reactie op uw sollicitatie en communicatie met u tijdens uw sollicitatieproces. Curium verwerkt ook de persoonsgegevens in verband met de beoordeling van uw sollicitatie op een specifieke functie en de informatie die u Curium in dit kader verstrekt. Op onze website en de vacatureportals waarmee Curium werkt kunt u bijlagen toevoegen aan uw sollicitatie naar een specifieke functie. U verstrekt Curium deze bijlagen vrijwillig en de persoonsgegevens die erin zijn opgenomen worden alleen verwerkt om uw geschiktheid te beoordelen als kandidaat voor de functie waarvoor u solliciteert.

Hoe lang bewaart Curium uw persoonsgegevens?

Curium verwerkt alleen persoonsgegevens voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor Curium ze verwerkt. Curium beoordeelt continu of de noodzaak om bepaalde persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken nog steeds geldt. Als Curium vindt dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor een van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, verwijdert Curium ze. Het is het Curium-beleid om gegevens te verwijderen binnen uiterlijk 3 jaar nadat u bent geïnterviewd als sollicitant voor een bepaalde functie, zodat Curium zowel uw rechten als zijn rechten en legitieme belangen kan beschermen in geval van een geschil met betrekking tot het indiensttredingsproces.

Aan wie draagt Curium uw gegevens over?

In het kader van haar bedrijfsactiviteiten moet Curium mogelijk uw persoonsgegevens overdragen aan een verwerker, dat wil zeggen een organisatie die namens Curium persoonsgegevens verwerkt.

Dit zou nodig kunnen zijn als we uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of onze contractuele verplichtingen met externe leveranciers die Curium ondersteunen in het wervingsproces.

Persoonsgegevens die volgens dit beleid worden verwerkt, kunnen verder, conform de verplichtingen van de Curium, worden verstrekt aan bevoegde overheidsinstanties, instellingen of andere entiteiten, wanneer aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Wat zijn de rechten van de sollicitanten?

 • U hebt het recht om volledig te worden geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U hebt het recht om te weten of Curium uw persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens Curium verwerkt, en om informatie van Curium te verkrijgen over het doel en de aard van de verwerking van persoonsgegevens en de ontvangers van persoonsgegevens.
 • U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en om onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • U hebt het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen in gevallen waarin (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden, (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke reden voor verwerking bestaat, (iii) u bezwaar aantekent tegen verwerking en Curium geen overheersende legitieme redenen heeft om uw gegevens verder te verwerken, (iv) uw persoonsgegevens in strijd met de wet werden verwerkt, (v) uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen. U hebt recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van geautomatiseerde verwerking inclusief profilering.

U kunt uw rechten rechtstreeks uitoefenen via de verantwoordelijke personen, die bereikbaar zijn via: compliance.office@curiumpharma.com.

In geval van inbreuk op uw persoonsgegevens zal Curium u onverwijld op de hoogte stellen wanneer een dergelijke inbreuk waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor uw rechten en vrijheden.

Contactgegevens – Verantwoordelijke persoon

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: compliance.office@curiumpharma.com.

Laatste update: mei 2022