We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use Cookies, along with our Privacy Policy and Terms of Use. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.

curium jobs

Posted on 4th June 2019

Environment, Health and Safety Specialist

Netherlands
EHS
Permanent
1124

About Curium

Curium was formed in 2017 through the union of IBA Molecular and Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC. Curium is a world-class nuclear medicine solutions provider with over 100 years of combined industry experience. We are proud to service over 14 million patients worldwide each year and strive to provide best-in-class quality products and exceptional, reliable service.

Our diverse group of industry experts is unified under one strong and singular focus – to develop, manufacture and supply SPECT, PET and therapeutic radiopharmaceuticals to customers around the globe.  In fact, we have over 6,000 customers in over 70 countries world-wide.

At Curium, every single dose counts in helping doctors and patients diagnose and treat disease. That means every single employee counts toward meeting this unified objective to help each patient live “Life Forward”.  We have an amazing team that lives by our core values every single day – integrity, commitment and collaboration.  Come grow with us!

Summary of Position

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en bevorderen van naleving van het veiligheids-, arbo- en milieubeleid, zodat aan wettelijke eisen wordt voldaan en tijdig wordt ingespeeld op gezondheid-, veiligheid- en
milieurisico’s voor de korte en lange termijn.

Essential Functions

Voorbereid veiligheids-, arbo- en milieubeleid

 • signaleren van relevante in- en externe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu;
 • volgen van en overleggen over (gewijzigde) wet- en regelgeving en ontwikkelingen met externe partijen (overheden, Arbodienst, andere organisaties op locatie Petten e.d.);
 • verkrijgen van inzicht in de mate van compliance van de organisatie op de hierboven genoemde gebieden o.b.v.
 • uitkomsten uit analyses, audits en inspecties;
 • voorbereiden en bijdragen aan het opstellen van beleid o.g.v. veiligheid, arbo en milieu en uitwerken van voorstellen n.a.v. ontwikkelingen en gewijzigde wet- en regelgeving;
 • uitwerken van bedrijfsregelingen en -voorschriften (Nederlands en Engels) en voorleggen aan leidinggevende en management.

Ondersteuning bij toepassing en borging

 • informeren van management over gewijzigde regelingen en voorschriften, ondersteuning bieden bij en adviseren van management over toepassing en borging binnen hun afdeling;
 • verzorgen van trainingen voor en geven van voorlichting aan management en medewerkers op het gebied van veiligheid, arbo en milieu;
 • aangeven van (rand)voorwaarden en verstrekken van benodigde werkvergunningen aan in- en externe partijen;
 • adviseren van management en medewerkers bij de toepassing van het beleid in hun reguliere werkzaamheden. Reguliere arbodienstverlening
 • uitvoeren van reguliere arbodienstverlening, w.o. ad hoc advisering over werkplekken, beoordelen van actuele werksituaties, controleren op naleving van gestelde voorwaarden in werkvergunningen, verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoek en verstrekken van informatie over chemische stoffen;
 • opstellen en coördineren van het bedrijfsnoodplan, zorgen voor reguliere oefeningen en benodigde middelen;
 • vertegenwoordigen van de organisatie in de Interne Nood Organisatie van onderzoeklocatie Petten. Projectmatige inbreng
 • deelnemen aan projecten als adviseur vanuit eigen vakgebied, controleren van projecten en/of opstellen van plannen ter borging van veiligheids-, arbo- en milieuaspecten;
 • informeren van betrokkenen over EHS beleid in de initiatiefase, welke voorafgaat aan de scope definitie van een project;
 • verlenen van ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van Functioneel Programma van Eisen (FPvE) en opleveringsprotocollen in geval van nieuwbouw/verbouw van gebouwen en/of installaties;
 • uitvoeren van het opleveringsprotocol in relatie tot wettelijke bepalingen en FPvE ter controle of aan de veiligheidseisen is voldaan.

Verstrekt inzicht en verbeteradvies

 • coördineren van arbo-onderzoeken, w.o. preventief medisch onderzoek door de bedrijfsarts;
 • faciliteren en/of mede uitvoeren van Risico Inventarisaties en -Evaluaties en Taak Risico Analyses m.b.t. werkplekken, – middelen en -processen;
 • invulling geven aan geformuleerde doelstellingen o.g.v. veiligheid, arbo en milieu, onderzoeken en initiëren van verbetermaatregelen;
 • coördineren en uitvoeren van in- en externe inspecties en audits op het eigen vakgebied;
 • onderzoeken van klachten, afwijkingen en problemen;
 • begeleiden van audits door externe instanties, verstrekken van gevraagde informatie; termijn risico’s en adviezen);
 • geven van adviezen aan afdelingsmanagement over te nemen acties/maatregelen ter verbetering van de situatie.

Requirements

 • Hbo, technische richting bv. WTB, Milieutechnologie, Chemie, Natuurkunde of Technische Bedrijfskunde);
 • SKO-gecertificeerd (SVK3 of SAH3);
 • Toezichthouder Stralingsbescherming (TS) VRS-C;
 • Project Management.

Disclaimer

The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed by employees assigned to this classification. They are not intended to be construed as an exhaustive list of all responsibilities, duties and skills required of employees assigned to this position.

Equal Opportunity Employer

Curium is an equal opportunity employer and believes everyone deserves respect, dignity and equality.  All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status.